JAF logo
Prosjekter

Biri Omsorgssenter

Å skape rammer for mennesker med nedsatte kognitive og sosiale evner åpner opp for å arbeide med arkitekturen i dens mest grunnleggende form. Opplevelsen av hjemlighet er et helt avgjørende element i et moderne omsorgshjem. Når man snakker om omsorgsboligen som et hjem, blir det ofte gjort med utgangspunkt i erindringsgjenstander, møbler og andre fysiske kjennetegn som kan skape trygghet og gjenkjennelighet for beboerne. Undersøkelser viser derimot, at følelsen av tilhørighet er mer enn bare den fysiske innredningen av hjemmet. Hjemmefølelsen er i høy grad et spørsmål om det levde liv, og hvordan man som personale, beboere, pårørende og frivillige skaper en hverdag i det enkelte bofelleskap og i omsorgshjemmet som helhet.

Visjon / grep

Landskapsgrepet skal understreke og bygge opp under ambisjonen om å skape et flott og attraktivt senter med fokus på livskvalitet, samt en trygg hverdag og arbeidsplass. Senterets eksisterende bygningsmasse, «Rødbygget»,«Gulbygget» og det sjarmerende «Eden» integreres i et konsept som søker å skape gode og attraktive rom mellom bygninger. Nyttetrafikken føres rundt tomta og inn Disetsvingen øst for byggeområdet. Både ansattes parkeringsarealer, varemottak og besøkende til «Rødbygget» ledes inn via denne vegen. Mellomrommet som skapes mellom nytt bygningsvolum og «Rødbygget» opparbeides som hage med en liten parkeringslomme for besøkende. Slik omdannes dette asfalterte plassrommet til en trivelig oppholdsplass for beboere og ansatte. Tomtas slake fall østover fra adkomsten fra Birivegen og ned til «Rødbygget» utnyttes til å skape en underetasje med god tilgjengelighet for servicefunksjoner sentralt under hovedplanet. Programmet struktureres i tre funksjonsgrupper: bokollektiver, offentlige arealer og aktivitetssenter, samt driftsarealer og kjøkken. Hovedaktivitetene, bogrupper og offentlige arealer og aktiviteter formes rundt totunformede uterom. De struktureres og plasseres parallelt med Birivegen, som er den viktigste trafikkåren og dermed styrer retningen på bebyggelsen. Offentlige funksjoner plasseres nærmest avkjøringspunktet fra Birivegen og tunet åpner seg mot besøkende og adkomsten herfra. Adkomstplassen vendes mot syd og vest og danner rammer for en skjermet adkomst og et lunt uteoppholdsareale. Beboergruppene danner et eget tun som vender seg mot sydvest og det eksisterende gårdsanlegget «Eden». En bærende ide for plassering og utvikling av bokollektivene har vært nærheten til Eden og mulighetene som skapes ved å integrere dette eksisterende og meget sjarmerende anlegget inn i et framtidig omsorgstun. Erindring og lune kvaliteter fra nærmiljøet integreres naturlig inn i beboernes nære utearealer og åpner for mange muligheter til å skape aktiviteter i og rundt de eksisterende bygningene. Drifts- og servicefunksjoner organiseres rundt «servicegården» som vendes mot nordøst og den videreførte adkomstvegen fra Disetsvingen. Slik skjermes denne aktiviteten bort fra beboerområdene i nybygget og utearealene til det eksisterende «Rødbygget». Trafikken fra den planlagte brua over bekken i nord, føres naturlig inn på adkomstplassen og forankrer senteret i nye og eksisterende mønstre for gangtrafikk.

Organisering

Fellesfunksjoner og aktivitetsdel utgjør selve hjertet i anlegget og er plassert i direkte tilknytning til hovedadkomst og vestibylefunksjonen. Sentralrommet som inneholder kafe, vestibyle, garderobefunksjoner for besøkende og resepsjon danner hjertet i anlegget. Herfra er det god, både fysisk og visuell, kontakt til alle funksjoner som er programmert i denne delen av anlegget. Rommet er dobbelthøyt og har en stor glassfasade ut mot adkomst og forplass. Det åpne og luftige arealet binder sammen alle funksjoner og aktiviteter som er programmert i denne seksjonen. Det etableres god visuell kontakt fra adkomstområdet og inn mot alle funksjoner i begge plan. Administrasjonen legges på et galleri i plan 2 for god oversikt over alt som foregår i og omkring sentralområdet. Trapp og heis plasseres slik at vertikalforbindelsen mellom planene blir liggende svært sentralt i anlegget og gir korte og gode forbindelser mellom alle tre nivåer. Produksjonskjøkken legges inn mot sentralrommet og får lyset fra øst og deler heisadkomsten fra vare- og personalinngang i plan U. Kjøkkenet betjener sentralrommet direkte med møterom, aktivitetsrom og personalrom, samt at distribusjon ut fra kjøkkenet er gjort brukervennlig via heis eller trafikkareale på samme plan. Velværeavdeling plasseres i plan 2 og nås enkelt via heis/trapp. Trimrom gis visuell kontakt med sentralrommet mens dagslyset slippes inn fra vest. Bad og sanserom etableres som private, mørke soner inne i plan 2, plassert ved trimrom.

Type
Omsorg
Oppdragsgiver
Ø M Fjeld AS
Størrelse
5.000 m²
Sted
Biri
Status
Konkurranse 2018

Lignende prosjekter

Adresse
Jernbanegata 4
2821 Gjøvik
Telefon
+47 61 15 06 00
©Copyright - JAF arkitektkontor AS