JAF logo
Prosjekter

Kolbuhagan

13 boenheter med tilhørendegarasje/carport, boder, renovasjonsanlegg, terrengtrapp og støttemur.

Tomten: Tomten ligger i sentrum av Kolbu tettsted, rett vest for Coop-butikken. Samlet tomteareal utgjør ca. 6 da og skal ferdig utbygget romme 13 boenheter. Tomten har en svak helling fra nord mot syd med en markant brink fra Granervegen på tomtens nordre del. Denne brinken gir mulighet for boliger i to plan, mens nedre del av tomten bebygges med enetasjes boliger. På områdets søndre del ligger Vel-parken som felles uteoppholdsareal og en flott invitasjon til det nye boligområdet.

Hovedgrep og arkitektonisk form: Boligene og bygde strukturer for carporter og renovasjon gis en enhetlig utforming for å gi Kolbuhagan egenart og identitet. Det arkitektoniske formgrepet tuftes på lett skrånende pulttak som gir bebyggelsen en lav om myk formtilpasning til terrenget. De skrånende flatene legges med fall mot syd, bortsett fra bolig nr. 1 som har fallende tak mot vest. Arkitektonisk form uttrykkes med knapper volumer uten nevneverdige takutstikk og staffasje. Det velges stående, plane paneltyper uten profilering og hjørnemarkeringer med knapp og markant avslutning mot takflaten.

Universell utforming: Utvendige arealer og flater gis universell utforming og boligene tilrettelegges som tilgjengelige boliger.

Type
Bolig
Oppdragsgiver
TBA Eiendom
Størrelse
1.060 m²
Sted
Vestre Toten
Status
Prosjektert 2013

Lignende prosjekter

Adresse
Jernbanegata 4
2821 Gjøvik
Telefon
+47 61 15 06 00
©Copyright - JAF arkitektkontor AS