JAF logo
Prosjekter

Kvartal 114 – Strandgt. 13

Formålet med reguleringsplanen er å tilrettelegge for utvidelse av eksisterende forretning- og kontorbygg og nybygging av forretning- og kontorbygg langs Strandgata og Parkgata med tilhørende parkeringsanlegg/parkeringshus. I tillegg planlegges næringsbygg/kontorbygg eller parkering, eventuelt nye bussoppstillingsplasser med vaskehall, kontorer og hvilerom for bussjåfører mellom Parkgata og jernbanelinja. Planområdet omfatter kvartal 114 mellom midtlinje Hunnselva i nord, jernbanelinja i øst, midtlinje Strandgata i vest og inntil reguleringsplanen for Rv. 4 i øst og sør. Parkgata inngår i planen. Planen viser forslag til utbygging av et nytt kombinert bygg for forretning/kontor ved krysset mellom Strandgata og Parkgata. Utformingen av hjørnebygget mot Strandgata og Parkvegen skal tillegges spesiell oppmerksomhet i byggesaksbehandlingen siden dette hjørnebygget vil kunne oppfattes som ”porten mot Gjøvik sentrum”. Bygget skal trappes i høyden mot Parkgata og mot krysset Parkgata/Strandgata. I tillegg viser planforslaget tre nye bygg der det kan bygges leiligheter, kombinerte byggeområder for bolig/forretning/kontor-bygg langs Hunnselva og langs Strandgata.

Barn og unges interesser i bygg med leiligheter må ivaretas ved at alle leiligheter får tilgang til balkong/terrasse eller felles uteareal som minimum tilsvarer 10 % av leilighetens størrelse eller minimum 6 m². På bakkeplan skal det innen gatetun 1 anlegges minimum 200 m² lekeareal med f. eks. vippedyr, beplantning og benker. Ellers kan lek og ballspill som trenger større arealer skje i parken på Gjøvik gård.

Utearealene, gatetun, parkeringsareal og inngangspartier som skal være tilgjengelige for publikum skal ha universell utforming. Utearealene skal ferdigstilles samtidig med bebyggelsen for det enkelte tiltak. Utearealene skal ha trinnfri adkomst.

Hele reguleringsområdet er flomutsatt. Alle nye bygg skal tåle en 200-års flom i Mjøsa, tilsvarende 127,00 m.o.h. i tråd med NVEs retningslinjer og flomsonekart. Byggene må konstrueres slik at de tåler en 200-års-flom i Mjøsa. Det er mulig å etablere parkeringskjeller i flomutsatt område, men konstruksjonen må tåle vann, både fra grunnen og fra overflaten. Det må legges vekt på evakueringsplaner i slike bygg. Parkgata vil bli forbindelsen mellom kvartal 114 og skysstasjon ved Gjøvik jernbanestasjon.

Type
Bolig
Næringsbygg
Oppdragsgiver
Gjøvik Utvikling AS
Størrelse
4.400 m²
Sted
Gjøvik
Status
Skisseprosjekt 2015

Lignende prosjekter

Adresse
Jernbanegata 4
2821 Gjøvik
Telefon
+47 61 15 06 00
©Copyright - JAF arkitektkontor AS