JAF logo
Prosjekter

Raufoss barneskole

Vi ønsker at den nye bygningsmassens størrelse og utforming skal gi skolen et særpreg og en identitet som beriker områdets helhet og bidrar med trygge og innbydende steder preget av tilgjengelighet for alle. Å ivareta tradisjon og byggeskikk i dette landskapet, vil være å bruke et enkelt og sterkt arkitektonisk formspråk og arbeide frem et uttrykk som tuftes på gode dimensjoner og terrengtilpasning. For å ivareta tomtens mangfoldige kvaliteter og egenarter, formes det nye anlegget som et kompakt bygg plassert i tomtens origo. Den sirkulære formen, som har minst utvendig overflateareal av alle geometriske former, imøtekommer ønsket om et energipassivt anlegg. Deler av sirkelen skjæres ut og formens ”indre” liv blottlegges. Formkonseptet koblet opp mot anleggets passivhus-standard, kan enklest forklares med en sammenligning med ”vinterfrakken og skjortebrystet”. Sirkelens ytre flater er robuste, varme og grove, mens den indre delen åpner seg og er av en ”finere” kvalitet. Syd- og østvendte fasader utformes for stort solinntak som slipper ”lys og varme” inn i bygget, mens nord- og vestfasadene verner mot kulde med tykke isolerte yttervegger med kontrollert hulltaking. Den sylindriske formen ”senkes” ned i terrenget og får sammenhengende fasader med varierende vis. Terrengets varierende høyde skaper et fasadeuttrykk med en kontinuerlig variasjon mot det kuperte terrenget. Inngangene til klassetrinnene i plan 2 over broer fra terreng til inngangssonene gir variasjon og nye opplevelser. Broelementene fremstår som byggets ”landanker” i terrenget med kontakt til og fra fantastiske leke- og oppholdsarealer for småskoletrinnet i ”jungelskogen”. Som byggets fasademateriale benyttes vertikale trepaneler i vedlikeholdsfri kvalitet, kappet i feltlengder, montert med overlapp. Vinduer og utvendige dører utføres i alu-glass med vedlikeholdsfrie flater. Dype vindusnisjer og inngangspartier gis markante kontrastfarger.

Type
Utdanning
Oppdragsgiver
Vestre Toten kommune
Størrelse
5.600 m²
Sted
Raufoss
Status
Konkurranse 2013

Lignende prosjekter

Adresse
Jernbanegata 4
2821 Gjøvik
Telefon
+47 61 15 06 00
©Copyright - JAF arkitektkontor AS