JAF logo
Prosjekter

Vestre Toten Ungdomsskole

Visjon          

Det nye skolebygget skal være en læringsarena for kunnskap og undervisning. Prosjektet søker å være et foregangsbygg med hensyn til fleksibilitet og organisering av læringsarealer. Skolebygget søker å tilrettelegge og stimulere til god læring i tråd med Vestre Toten kommunes retningslinjer. De arkitektoniske løsningene, både i materialbruk og utforming for øvrig, underbygger målsettingen om energieffektivitet, lavt CO2-avtrykk og kostnadseffektiv, oppførings- og driftsfase.

Konsept

Skolebygget har en tydelig struktur som deler anlegget inn i klart definerte soner. Sonene plasseres slik at forholdet mellom daglig bruk og kveldsbruk er klart definert, i tillegg til at bygningsmassen deles i klasseromsoner, spesialromsoner, både for utleie og ikke, samt at administrasjon og lærerarbeidsplasser samles i ett volum, som kan avgrenses fra øvrig trafikk i skolen.

Prosjektets intensjon om å oppnå passivhusstandard har i stor grad påvirket konseptet. En kompakt form med liten overflate og lite fotavtrykk er gitt prioritet. De litt vanskelige grunnforholdene har også bidratt til at fotavtrykket er gjort så lite som mulig.

Undervisningsarealene er sortert etter om de har lang eller kortere oppholdstid. Arealene med lang oppholdstid, som klasserom og spesialiserte undervisningsrom, har fått fasader med fullt lysinnslipp, mens grupperommene har mer indirekte belysning via klasserommet eller via det åpne atriet inne i bygget. Ved å gruppere alle funksjonene rundt et indre gårdsrom får anlegget korte avstander mellom funksjoner, relativt liten overflate/klimavegg, samt at takflate og fotavtrykk minimeres.

Planløsning

Skolen er organisert ut ifra et enkelt stableprinsipp, der hvert årstrinn er plassert oppå det forrige. Anlegget består av 3 hovedvolum som sammen danner et indre rom for fellesaktivitet, hjertet i skolen. Grunnplanet tilrettelegges slik at alle utleiefunksjoner plasseres her og alle adkomster videre blir ikke tilgjengelige på kveldstid. Både auditorier, musikk/dramaavdeling samt proffkjøkken omkranser det sentrale fellesrommet, og danner et naturlig samlingspunkt rundt aktivitetene.

Prinsippet om «sokkeskole» løses ved at det defineres klare rene og urene soner i skolen. Alle elever sluses inn via to trappesystemer som betraktes som urene soner. Trappene leder elevene inn i garderobesonene der skoskifte foregår. Etter dette foregår all trafikk inne i skolevolumet på trafikksystemene, både horisontalt og vertikalt som er å betrakte som rene soner.

Klassearealene plasseres med lysinnfall fra syd og vest med grupperomtilgang direkte fra klasserommet eller fra korridor inn mot atriet.

I tillegg til spesialrommene på bakkeplan, grupperes spesialrom i egen fløy mot øst med nærhet til både lærerarbeidsplasser og elevfløy. Lærernes arbeidsplasser grupperes trinnvis på de respektive etasjer som de tilhører, fra plan 2 til plan 4. På bunnplanet plasseres administrasjon med nærhet og god oversikt over hovedadkomst.

Rektor og forkontor plasseres slik at besøkende først møter disse funksjonene, direkte innenfor hovedinngangen.

Helsesøster, sosiallærere, vernepleier og miljøterapeut plasseres i egen sone, utenfor administrasjon/lærersone, og i en skjermet del av elevområdet. Allrommet oppstår som et «torg» mellom de omkringliggende hendelsene. Sentralt plassert er amfitrappa som vender mot scena og er en forlengelse av «black box»-teateret. Bak amfitrappa plasseres mat- og helsefagene, samt proff-kjøkkenet som sammen kan betjene alle aktiviteter på «torget» og avfallssone.

Type
Utdanning
Oppdragsgiver
Vestre Toten Kommune
Størrelse
9.000 m²
Sted
Raufoss
Status
Konkurranse 2017

Lignende prosjekter

Adresse
Jernbanegata 4
2821 Gjøvik
Telefon
+47 61 15 06 00
©Copyright - JAF arkitektkontor AS