JAF logo
Prosjekter

Vikenstranda

I det mytiske skillet mellom land og vann ligger Vikenstranda, et nytt boligområde ca. 10 minutters gange fra Gjøvik sentrum. I et lett hellende, østvendt terreng, strekker landskapet seg ned mot Mjøsbredden og den nærliggende båthavna. Godkjent reguleringsplan hjemler bygging av 113 boenheter i dette området. Boligkonseptet er satt sammen av varierte boligtyper og størrelser for å danne et godt grunnlag for et sammensatt bomiljø for unge og gamle, barn og besteforeldre, enslige og barnefamilier. Bebyggelsesplanen inneholder rekkehus, blokkleiligheter, eneboliger, vertikaldelte boliger og boliger i tun-gruppering. Vikenstranda har en bebyggelsesplan med grønne intensjoner, der all parkering, bortsett fra gjesteparkering, legges til parkeringsanlegg i grunnen, overdekket og tilsådd som grønne fellesarealer for beboerne. Området tilbyr boliger med fantastisk utsikt utover Mjøsa og gode solforhold for alle boenhetene.Strandpromenaden fra sentrum tangerer Vikenstrandas avgrensning mot syd og øst, og knytter en idyllisk kontakt til sentrum for gående og syklende. Gjøvik er utpekt som sykkelby og alle boligene selges med en sykkel for å understreke sentrumsnærheten og samtidig fremheve planens grønne intensjon. Blokkbebyggelsen i planen bygges i et funksjonalistisk formspråk og males hvit for å speile Gjøviks image som ”den hvite by ved Mjøsa”. Rekkehusene, som ligger fremst mot Mjøsspeilet og promenaden, fremstår som et botilbud i småskåren skala og med en karakter av småhusbebyggelse. Rekkehusene kontrasterer blokkbebyggelsen i dimensjon og farge og innebærer en nedskalering av områdets randbebyggelse mot det åpne landskapet. Vikenstranda inneholder: 113 differensierte boenheter, 146 parkeringsplasser (hovedsakelig under grunnen), og et samlet tomteareal på ca. 19 da.

Type
Masterplan
Bolig
Oppdragsgiver
TBA Eiendom AS
Størrelse
BT 1: 3.030 m²
Sted
Gjøvik
Status
Prosjektert i 2012

Lignende prosjekter

Adresse
Jernbanegata 4
2821 Gjøvik
Telefon
+47 61 15 06 00
©Copyright - JAF arkitektkontor AS